Risico-Inventarisatie en Evaluatie

De afkorting RI&E staat voor Risico –Inventarisatie en Evaluatie.

Waarom is een RI&E belangrijk?

In formele juridische taal wordt het als volgt verwoord:

Elke werkgever met personeel is wettelijk verplicht om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van elke werknemer, veroorzaakt door het werk, schriftelijk vast te leggen en maatregelen te treffen om deze te voorkomen.

Deze schadelijke gevolgen, of gevaren voor de gezondheid en veiligheid, worden onderzocht en schriftelijk vastgelegd. Op grond van dit onderzoek wordt de grootte van de kans dat dit gevaar zich zal voordoen bepaald.De risico’s die uit dit verplichte onderzoek naar voren komen moeten worden beperkt tot een acceptabel niveau.

Dit onderdeel heet daarom de inventarisatie van de RI&E.

De Arbeidsomstandighedenwet

Om de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vast te leggen is de Arbeidsomstandighedenwet, vaak Arbowet genoemd, aangenomen.

Een belangrijk artikel uit de Arbowet, dat verband houdt met het wettelijke recht op een veilige werkplek, is artikel 5, de Inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E).

Het duidelijk in kaart brengen van risico’s van werkzaamheden geeft een helder en evenwichtig beeld van deze risico’s.

Werkgevers en werknemers moeten gezamenlijk werken aan het voorkomen en terugdringen van deze risico’s door het nemen van preventieve maatregelen en stimuleren van veilig gedrag.

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

De RI&E specialist

De RI&E specialist van PC KAM Advies, is Hobeon SKO gecertificeerd en heeft de juridische kennis en ervaring om u kundig te adviseren, zodat uw RI&E aan alle wettelijke eisen voldoet.

Meer informatie vindt u onderaan de pagina

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

Inventarisatie

De inventarisatie is een schriftelijke vastlegging van alle voorzienbare gevaren die voortkomen uit de werkzaamheden.

Evaluatie

De evaluatie is een weging van de vastgestelde gevaren uit de inventarisatie.
Afhankelijk van de kans, het effect en de blootstellingsduur van het gevaar dat voortkomt uit de werkzaamheden, wordt het risico bepaald.

Gevaren met een langdurig of blijvend effect op de gezondheid en veiligheidsaspecten die een direct (levens)gevaar vormen, moeten zonder uitstel worden aangepakt. Minder grote risico’s mogen na evaluatie in een plan van aanpak op een later tijdstip worden uitgevoerd.

 

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van elke RI&E.
In het plan van aanpak staan noodzakelijke maatregelen om de risico’s tot een acceptabel niveau te reduceren.
Verder staat er ook in wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is, binnen welke termijn de genoemde actiepunten moeten zijn verwerkt en tegen welke kosten (SMART).

Ongevallen

Alle meldingsplichtige arbeidsongevallen moeten in de RI&E worden opgenomen inclusief de maatregelen, in de vorm van een plan van aanpak, om herhaling te voorkomen.

Bijzondere categorieën werknemers

De risico-inventarisatie en evaluatie moet een beschrijving bevatten van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen voor bijzondere categorieën van werknemers zoals:

  • Jeugdigen (werknemers onder de 18 jaar)
  • Zwangere werkneemsters
  • Niet zelfredzame personen (mensen met een fysieke of mentale beperking)

Opstellen van aanvullende RI&E’s (ARIE)

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uitvoeren. Gericht op het voorkomen van zware ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen (hoofdstuk 2, afdeling 2, Arbobesluit).
Enkele voorbeelden van een

  • Gevaarlijke stoffen RI&E
  • COVID-19 RI&E
  • Explosie veiligheidsdocumenten, etc.

Maatwerk

Een RI&E is maatwerk en behoort afgestemd te zijn op de specifieke risico’s binnen het werkgebied.

Elk bedrijf met 25 medewerkers of meer moet de RI&E (laten) toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. De RI&E specialist van PC KAM Advies is een SKO gecertificeerde kerndeskundige.

Her-evaluatie

Een RI&E is een levend document.
Regelmatige her-evaluatie van de status van het plan van aanpak en nieuwe risico’s in het bedrijf zijn daarom wettelijk noodzakelijk.
Elk VCA gecertificeerd bedrijf moet een VGM RI&E om de 3 jaar (laten) her-evalueren.

Toetsen van RI&E

PC KAM Advies beschikt over een ervaren gecertificeerde kerndeskundige om de RI&E voor uw bedrijf op te stellen en te toetsen door een gecertificeerde register veiligheidskundige
(G. Kenson) https://www.hobeon.nl/diensten/registers

Projecten

Op het gebied van projecten heeft PC KAM Advies meer dan 10 jaar ervaring in binnen en buitenland. De diensten met betrekking tot projecten zijn o.a.:

  • Levering van projectveiligheidskundige ondersteuning
  • Opstellen van project VGM plannen
  • Opstellen van bedrijfsnoodplannen
  • Opstellen van BHV plannen